‘എപ്പോഴാണ് പ്രേമമുണ്ടാകുന്നത്’ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍, ആസിഫ് അലിക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി!

‘എപ്പോഴാണ് പ്രേമമുണ്ടാകുന്നത്’ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍, ‘അത് മന്ദാരം പൂക്കുമ്പോഴാണ്’ എന്നായിരുന്നു കിട്ടിയ മറുപടി! മന്ദാരത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ആസിഫ് അലി Famebook ല്‍…

Watch Asif Ali talks about his latest Malayalam movie, Mandharam on Famebook. Mandharam is an upcoming Indian Malayalam-language romance film directed by Vijesh Vijay and scripted by M. Sajas, with Asif Ali in the lead role. The film also features Arjun Ashokan, Varsha Bollamma, Anarkali Marikar etc.

വീഡിയോ കാണാം: